Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2017

Zebranie wiejskie w Wysokim Kole

Więcej o: Zebranie wiejskie w Wysokim Kole

Zawiadamia się mieszkańców wsi Wysokie Koło, że w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w Remizie Strażackiej w Wysokim Kole, odbędzie in zebranie wiejskie.

Celem zebrania będzie pozyskanie dowodów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek mieszkańców wsi Wysokie Koło w sprawie uznania działek nr: 17,  42/1, 42/2, o łącznej powierzchni 1 ,24 ha położonych we wsi Wysokie Kolo, za grunty wspólnoty wiejskiej. Ustalenia dotyczyć będą stanu faktycznego i prawnego ww. działek w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Zapraszamy do czynnego udziału w zebraniu.

Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Małgorzata Orlińska

System zbiórki opakowań

Więcej o: System zbiórki opakowań

Fundacja Nasza Ziemia w 2017 roku podjęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR), które skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego w sklepach zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie (np. nawozów i biocydów). System PSOR stanowi realizację obowiązku prawnego nałożonego na firmy z branży środków ochrony roślin, sprzedawców oraz użytkowników przez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Więcej „System zbiórki opakowań”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 2 października 2017 r. w godzinach 14.00 – 17.00 w Samodzielnym publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 14.

Drzewo-Przyjaciel czyli 15 Święto Drzewa

Więcej o: Drzewo-Przyjaciel czyli 15 Święto Drzewa

Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w 15. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Drzewo -Przyjaciel”, poświęconej niezliczonym korzyściom jakie dają nam drzewa. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. 

Drzewa towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, dostarczając nam nieocenionych korzyści. Jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. W miastach oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, chronią przed hałasem i zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy także jakość naszego życia. Więcej „Drzewo-Przyjaciel czyli 15 Święto Drzewa”

Zagłosuj na „Społecznika Roku 2017”

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziewiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Więcej „Zagłosuj na „Społecznika Roku 2017””

Zapytanie ofertowe

Więcej o: Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gmina Gniewoszów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole.
 2. Przedmiot zamówienia:
  obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o. w :

  1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie – kotłownia olejowa (zadanie nr 1),
  2. Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole – kotłownia węglowa (zadanie nr 2),
  3. Urzędzie Gminy w Gniewoszowie – kotłownia węglowa (zadanie nr 3).
 3. Termin realizacji zamówienia od 15.10.2017 do 15.04.2018 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów „Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 11 , przesłać pocztą, kurierem, pocztą elektroniczną na adres gmina@gniewoszow.pl lub faksem pod nr 48 62 15 046

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 29.09.2017 godz 12:00. Oferta w ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami

Nowe place zabaw.

Więcej o: Nowe place zabaw.

5 września br. przy świetlicy wiejskiej w Oleksowie powstał nowy ogólnodostępny, bezpieczny plac zabaw. Zamontowano zestaw 6 urządzeń, które będą służyć dzieciom w wieku do lat siedmiu. Mamy nadzieję, że będą one dużą atrakcją dla dzieci, zachęcą je do zabawy na świeżym powietrzu oraz do przebywania w grupie. Zabawa jest nie tylko rozrywką, ale także formą zdrowego rozwoju fizycznego dzieci. Cieszymy się, że dzięki współpracy władz gminy, Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” i współudziale LGD „Puszcza Kozienicka” udało się zrealizować projekt, na który czekali mieszkańcy. Chcielibyśmy by nowy plac zabaw służył nie tylko dzieciom, ale również integracji ich rodziców. 14 września br. zamontowane zostały urządzenia do kolejnego placu zabaw dla dzieci , który powstanie na placu przy byłej szkole w Sarnowie. Po wykonaniu nowego ogrodzenia, plac zabaw zostanie udostępniony dzieciom.

Danuta Błażyńska Więcej „Nowe place zabaw.”

Do góry