Odpowiedzi Wójta

Data dodania: 20 kwietnia 2017

Imię i nazwisko: Jakub Zawisza

Treść pytania;

Witam,
jakie przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za eksploatacje sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Gniewoszów?
Pozdrawiam

Szanowny Panie Jakubie,

zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2016 poz. 1250) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

W myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące tego rodzaju działalność. W gminie Gniewoszów nie ma przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Urząd Gminy jako jednostka organizacyjna gminy.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 4 marca 2017

Imię i nazwisko: Monika Śmietanka

Treść pytania:

Witam! Chciałabym spytać dlaczego zatrudniani są tak wiekowi lekarze w Naszym Ośrodku Zdrowia jako lekarze rodzinni? Czy nie ma młodszych po studiach do pracy? Czy taki lekarz prawidłowo osłucha noworodka? Wysłucha szmery w sercu? A na nowościach medycznych czy się zna? Miałam przyjemność bycia u jednego z nich i przypisał maść o której aptekarze nie słyszeli.Nie wiem po co nam tacy lekarze którym trzeba jeszcze płacić. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie od miesiąca września ubiegłego roku poszukuje lekarza do pracy. Do chwili obecnej nie udało się znaleźć lekarza który chciałby pracować na cały etat bądź na pół etatu. Przyczyną braku zainteresowania podjęciem pracy przez młodych lekarzy w naszej placówce jest duża konkurencja na rynku pracy. Obecnie to lekarz wybiera sobie miejsce gdzie chce pracować i zazwyczaj wybiera większe placówki, które dają mu większe możliwości rozwoju. Chciałbym również zaznaczyć, że pensje lekarzy, personelu SPZOZ w Gniewoszowie jak i całe funkcjonowanie ośrodka finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowy wkład Gminy w funkcjonowanie ośrodka, ogranicza się do odpowiedniego utrzymania budynku i terenu na którym znajduje się ośrodek. Oczywiście zdaję sobie sprawę z problemu z jakim boryka się SPZOZ w Gniewoszowie tj. niedostatecznej liczby lekarzy. Poszukiwania lekarza nadal będą trwały i mam nadzieję, że zakończą się sukcesem. Ciężko mi się odnieść do Pani pytań dotyczących wiedzy i umiejętności lekarzy, ponieważ nie posiadam kompetencji do oceny w tym zakresie. Pracą ośrodka kieruje kierownik i to w jego kwestii leży ocena pracy podległych mu pracowników.   

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 13 grudzień 2016

Imię i nazwisko: Robert Pawelec

Treść pytania:

Dzień dobry,
Czy posiada Pan Wójt jakiekolwiek informacje w sprawie fotowoltaiki i paneli solarnych?
Czy w/w projekty będą realizowane w naszej gminie?
Pozdrawiam.
Robert Pawelec

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle,

wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Odnawialne źródła energii w Gminie Gniewoszów, którego przedmiotem jest budowa instalacji solarnych i fotowoltaicznych został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10.10.2016r.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej. Obecnie wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 13 grudzień 2016

Imię i nazwisko: Robert Pawelec

Treść pytania:

Czy przewiduje Pan Wójt odbiór od mieszkańców gminy popiołów powstałych na skutek ogrzewania mieszkań jednorodzinnych. Obiecywał już to Śp. Pan Pawlonka. Zaznaczam, że inne gminy bez problemu odbierają tego typu odpady.
Pozdrawiam.
Robert Pawelec

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz., 250 ze zm.) gmina nie ma obowiązku odbierania z terenu nieruchomości i zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji popiołu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od stycznia 2017 r. popiół zarówno z nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej jak i wielolokalowej przyjmowany będzie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Oleksowie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarówno popiół jak i pozostałe frakcje odpadów przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy dostarczyć na własny koszt, własnym transportem zapewniając rozładunek.

Regulamin określający zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny będzie od stycznia 2017 r. na stronie Urzędu Gminy w zakładce:

– Pliki do pobrania

– Gospodarka Komunalna

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 12 lipiec 2016 15:16

Imię i nazwisko: Sebastian Pawlonka

Treść pytania: Witam, chciałbym dopytać o budowę drogi w miejscowości Sławczyn (konkretnie chodzi o połączenie budynków od nr. 1 do 5 z drogą w kierunku Kozienic) czy jest może plany wykonania tej inwestycji w najbliższym czasie? Jeśli tak to w jakim terminie?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie, obecnie nie można podać terminu przebudowy drogi o którą Pan pyta. Droga ta zmieniła przebieg i częściowo biegnie przez działki prywatne oraz działkę wspólnoty gruntowej. Przed przystąpieniem do robót należy pozyskać  grunt pod drogę. Następnie Rada Gminy musi przeznaczyć w budżecie pieniądze na inwestycję.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów