Aktualności

Informacja zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Kozienicach

Więcej o: Informacja zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Kozienicach

w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących drób

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że na terenie powiatu kozienickiego przeprowadzane są kontrole gospodarstw, w których utrzymywany jest drób, w celu zapewnienia przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 20 16 r. w sprawie za rządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 20 16r. poz. 209 1).

Powyższe kontrole przeprowadzają pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach, posiadający upoważnienia do przeprowadzania kontroli, odznaki identyfikacyjne oraz legitymacje służbowe. W razie zaistnienia wątpliwości co do osoby kontrolującej można kontaktować się telefonicznie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Kozienicach tel. 48 614 2330.

Za przeprowadzenie ww. kontroli gospodarstw nie pobiera się żadnych opłat.

Natomiast ewentualne kary pieniężne za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów, określonych w rozporządzeniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 201 6 r. w sprawie zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091), nakładane są przez powiatowego lekarza weterynarii w drodze administracyjnej.

Informacja

Więcej o: Informacja

dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Dnia 3 i 4 kwietnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w świetlicy w Oleksowie będzie wydawana kolejna transza artykułów żywnościowych.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że w związku z wymianą wodomierzy głównych na posesjach w Oleksowie w dniach 30-31 marca 2017r. będą przerwy dostawy wody w godzinach 8.00-15.00 w miejscowościach Oleksów, Borek, Regów Stary.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Spotkanie z Zofią Kucharską

Więcej o: Spotkanie z Zofią Kucharską

W poniedziałek 20 marca do Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów przybyła poetka ludowa, Zofia Kucharska która spotkała się dziećmi klas pierwszych szkół podstawowych gminy Gniewoszów z okazji Światowego Dnia Poezji (21 marca). Pani Zofia to znana w naszym regionie poetka ludowa z Kozienic jest ona osobą pełną optymizmu propagującą takie wartości jak: umiłowanie ziemi rodzinnej, szacunek i miłość do bliźniego. Jest autorką tomików wierszy pt. „Wiersze”, „Wiersze religijne”, „Żegnaj moja chatko” oraz „Wiersze babci Zosi”. Jej wiersze są proste i bardzo uczuciowe. Na spotkaniu poetka urzekła wszystkich swoją twórczością i recytowaniem jej z pamięci. Na koniec spotkania dzieci mogły nabyć prace z liści wykonane własnoręcznie przez Panią Zofię lub zbiorki poezji czy rękopisy wybranych utworów.

Więcej „Spotkanie z Zofią Kucharską”

Szanowni Rolnicy

Więcej o: Szanowni Rolnicy

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad: Więcej „Szanowni Rolnicy”

Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Więcej o: Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 –kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych projektów w ramach ogłaszanych konkursów ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek. Więcej „Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023”

Do góry