Aktualności

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 13 lutego 2017r. w godzinach 15.00 – 18.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Wieczór wspomnień w bibliotece.

Więcej o: Wieczór wspomnień w bibliotece.

Dnia 1 lutego gościł po raz kolejny w naszej bibliotece Krzysztof Zając. Pasjonat historii naszego regionu i cierpliwy poszukiwacz ciekawostek historycznych z terenu powiatu Kozienickiego i okolic. Interesująco i dokładnie przedstawił nam historię szpitalnictwa i służby zdrowia w Kozienicach , ale przede wszystkim w naszej gminie. Okazało się bowiem, iż najstarszymi szpitalikami w powiecie kozienickim był: szpital w Regowie przeniesiony z Wysokiego Koła w roku 1651, a ufundowany przez ojców dominikanów w roku 1612 oraz w Oleksowie założony w 1672 roku. Więcej „Wieczór wspomnień w bibliotece.”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn o zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późno zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego: Więcej „Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego”

„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Więcej o: „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem  Naukowym  Scholar  ogłosiła  IX edycję konkursu „Polska wieś  –  dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.  
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:  

  1. Prace naukowe  (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe  i  inne nienależące do  tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.  

Więcej „„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ””

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

W związku z brakiem zainteresowania wśród interesantów wydłużonym czasem pracy urzędu gminy, związanym z możliwością składania informacji podatkowych w związku z prowadzoną modernizacją gruntów i budynków na terenie Gminy Gniewoszów rezygnuje się z wydłużonych dyżurów w poniedziałki i czwartki.

 

Floriany

Więcej o: Floriany

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

Więcej nagród w Konkursie FLORIANY!

Teraz zgłoszenia nadsyłać mogą zarówno zespoły tworzone przez OSP i partnerów, jak też OSP, które zrealizowały projekty samodzielnie.

Więcej czasu na nadsyłanie zgłoszeń!
Termin upływa 28 lutego 2017 r.

Z radością informujemy, że na wniosek Ochotniczych Straży Pożarnych organizatorzy rozszerzyli zakres Konkursu FLORIANY o inicjatywy podejmowane samodzielnie przez OSP, ustanawiając dodatkowe nagrody i statuetki za najlepsze projekty zrealizowane w latach 2015–2016. W związku z tym przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych do 28 lutego br. Czekamy na Was!
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie floriany.zosprp.pl w zakładce KONKURS.

Zawiadomienie

Więcej o: Zawiadomienie

O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD l LUTEGO 2017 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250 ze zm.) zawiadamiam:

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą Nr XXIII.15.1116 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty określiła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Więcej „Zawiadomienie”

Do góry