Pliki do pobrania

Wybierz właściwą kategorię

Zagospodarowanie przestrzenne
Icon
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Icon
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Icon
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Icon
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Icon
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową
Icon
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia notariuszowi
  Gospodarka komunalna
  Icon
  Harmonogram odbioru odpadów w 2019r.
  Icon
  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w Gminie Gniewoszów
  Icon
  Harmonogram odbioru odpadów - 2018
  Icon
  Harmonogram odbioru odpadów

  Harmonogram odbioru odpadów od lipca 2017 r.

  Icon
  Wniosek o oszacowanie szkód
  Icon
  Regulamin PSZOK
  Icon
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r.
  Icon
  Zgłoszenie złomu lub wywrotu
  Icon
  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie schronisk
  Icon
  Wniosek - odbieranie odpadów

  Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości

  Icon
  Wniosek dla przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na opróżnianie szamb
  Icon
  Zgłoszenie do cechowania drewna
  Icon
  Sposób segregacji odpadów
  Icon
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
   Biuletyn - Moja Gmina Gniewoszów
    
   Icon
   Biuletyn nr. 6/2015
   Icon
   Biuletyn nr. 5/2015
   Icon
   Biuletyn nr. 4/2015
   Icon
   Nr 1/2016
   USC
   Icon
   Wniosek o wydanie odpisu

   Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

   • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
   • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
   • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych

   Kto może otrzymać odpis:

   Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, sąd, prokurator, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

   Odpisy z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

   Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

   Wymagane dokumenty:

   • wniosek
   • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
   • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, małżonkiem osoby, której akt dotyczy;
   • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

   Opłaty:
   Wysokość opłaty skarbowej:

   odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

   odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

   odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

   pełnomocnictwo – 17 zł

   Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gniewoszowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

   Miejsce złożenia dokumentów:
   Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie lub w dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.

   Jednostka odpowiedzialna:

   Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie

   Termin i sposób załatwienia sprawy:

   Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego -  wydaje się niezwłocznie.

   Odpisy aktów stanu cywilnego nieprzeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 7-10 dni roboczych.

   Tryb odwoławczy:

   Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika USC.

   Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   Podstawa prawna:
   Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 ze zm).

    Podatki
    Icon
    ZL-1B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
    Icon
    ZR-1A - Dane o nieruchomościach rolnych
    Icon
    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.)

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniewoszów z siedzibą

     ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

     Można się z nami kontaktować:

     - listownie pod wskazany powyżej adres,

     - mailowo na adres: iod@gniewoszow.pl

    2. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja obowiązków dotyczących Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.).

    3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gniewoszów.

    4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.).

    6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

    7. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.).

    9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

    Icon
    DL-1 Deklaracja na podatek leśny
    Icon
    DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
    Icon
    DR-1 Deklaracja na podatek rolny
    Icon
    IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
    Icon
    in1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
    Icon
    IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
    Icon
    zl-1a Dane o nieruchomościach leśnych
      
    GOPS
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
    Icon
    Rodzina500 – świadczenia rodzicielskie – wniosek
    Icon
    Rodzina500 – oświadczenie dochód nieopodatkowany
    Icon
    Rodzina500 – oświadczenie dochód z gospodarstwa rolnego
    Icon
    Rodzina500 – oświadczenie osoby prowadzącej własną działalność
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
    Icon
    Karta dużej rodziny
    Icon
    Oświadczenie o nieubieganiu się drugiego rodzica o becikowe
    Icon
    Zaświadczenie lekarskie
    Icon
    Wniosek - becikowe
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
    Icon
    Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
    Icon
    Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
    Icon
    Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
    Icon
    Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy
    Icon
    Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
    Icon
    Oświadczenie o wysokości składek

    Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

    Icon
    Oświadczenie od dochodzie podlegającemu opodatkowaniu

    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

    Icon
    Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
     Ochrona środowiska
     Icon
     Program ochrony środowiska

     dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025

     Icon
     Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu pn.

     Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.