Pliki do pobrania

Wybierz właściwą kategorię

Zagospodarowanie przestrzenne
Icon
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Icon
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Icon
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Icon
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Icon
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową
Icon
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia notariuszowi
  Gospodarka komunalna
  Icon
  Harmonogram odbioru odpadów w 2019r.
  Icon
  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w Gminie Gniewoszów
  Icon
  Harmonogram odbioru odpadów - 2018
  Icon
  Harmonogram odbioru odpadów

  Harmonogram odbioru odpadów od lipca 2017 r.

  Icon
  Wniosek o oszacowanie szkód
  Icon
  Regulamin PSZOK
  Icon
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r.
  Icon
  Zgłoszenie złomu lub wywrotu
  Icon
  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie schronisk
  Icon
  Wniosek - odbieranie odpadów

  Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości

  Icon
  Wniosek dla przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na opróżnianie szamb
  Icon
  Zgłoszenie do cechowania drewna
  Icon
  Sposób segregacji odpadów
  Icon
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
   Biuletyn - Moja Gmina Gniewoszów
    
   Icon
   Biuletyn nr. 4/2018
   Icon
   Biuletyn nr. 3/2018
   Icon
   Biuletyn nr. 2/2018
   Icon
   Biuletyn nr. 1/2018
   Icon
   Biuletyn nr. 5/2017
   Icon
   Biuletyn nr. 4/2017
   Icon
   Biuletyn nr. 3/2017
   Icon
   Biuletyn nr. 2/2017
   Icon
   Biuletyn nr. 1/2017
   Icon
   Biuletyn nr. 4 - Grudzień 2016
   USC
   Icon
   Wniosek o wydanie odpisu

   Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

   • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
   • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
   • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych

   Kto może otrzymać odpis:

   Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, sąd, prokurator, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

   Odpisy z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

   Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

   Wymagane dokumenty:

   • wniosek
   • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
   • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, małżonkiem osoby, której akt dotyczy;
   • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

   Opłaty:
   Wysokość opłaty skarbowej:

   odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

   odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

   odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

   pełnomocnictwo – 17 zł

   Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gniewoszowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

   Miejsce złożenia dokumentów:
   Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie lub w dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.

   Jednostka odpowiedzialna:

   Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie

   Termin i sposób załatwienia sprawy:

   Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego -  wydaje się niezwłocznie.

   Odpisy aktów stanu cywilnego nieprzeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 7-10 dni roboczych.

   Tryb odwoławczy:

   Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika USC.

   Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   Podstawa prawna:
   Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 ze zm).

    Podatki
    Icon
    zr-1b Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
      
    GOPS
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
    Icon
    Rodzina500 – świadczenia rodzicielskie – wniosek
    Icon
    Rodzina500 – oświadczenie dochód nieopodatkowany
    Icon
    Rodzina500 – oświadczenie dochód z gospodarstwa rolnego
    Icon
    Rodzina500 – oświadczenie osoby prowadzącej własną działalność
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
    Icon
    Karta dużej rodziny
    Icon
    Oświadczenie o nieubieganiu się drugiego rodzica o becikowe
    Icon
    Zaświadczenie lekarskie
    Icon
    Wniosek - becikowe
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
    Icon
    Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
    Icon
    Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
    Icon
    Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
    Icon
    Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy
    Icon
    Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
    Icon
    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
    Icon
    Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
    Icon
    Oświadczenie o wysokości składek

    Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

    Icon
    Oświadczenie od dochodzie podlegającemu opodatkowaniu

    Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

    Icon
    Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
     Ochrona środowiska
     Icon
     Program ochrony środowiska

     dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025

     Icon
     Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu pn.

     Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.