Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Kozienicach uprzejmie informuje że podjęło działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie drogą telefoniczną osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek do tut. urzędu na adres e-mail organizacyjny@kozienicepowiat.pl o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

link do wniosku:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html