Bezpieczny zbiór zielonek i żniwa

Obsługa wielu typów narzędzi i maszyn wiąże się z dużymi zagrożeniami wypadkowymi. Zdjęte na czas naprawy czy przeglądów osłony wszelkich przekładni pasowo-klinowych, łańcuchowych oraz wałów przegubowo-teleskopowych muszą być założone przed rozpoczęciem eksploatacji.

Aby bezpiecznie użytkować maszyny stosowane podczas letnich prac polowych, trzeba pamiętać o dużym zagrożeniu wypadkowym wiążącym się z niewłaściwą obsługą tych maszyn. Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze:

 • sieczkarni zbierających i kosiarek rotacyjnych – ze względu na możliwość oderwania się noża lub bijaka bądź odrzucenia kamienia i rażenia nimi osób przebywających w pobliżu. Ostre krawędzie noży zespołów tnących nożycowych, rotacyjnych oraz bębnów rozdrabniających grożą poważnymi okaleczeniami.
 • przetrząsaczo-zgrabiarek, podbieraczy palcowych itp. – elementy sprężyste tych maszyn podczas ostrzenia lub prostowania mogą łatwo pęknąć i okaleczyć osobę wykonującą tę czynność.

PAMIĘTAJ! Obowiązuje zakaz zbliżania się do pracującej kosiarki rotacyjnej i sieczkarni zbierającej na odległość mniejszą niż 50 m.

Bezpieczna obsługa kombajnów zbożowych wymaga, aby:

 • kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej często oczyszczać z plew, kurzu, słomy;
 • przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części sprawdzać i ewentualnie zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem’
 • pomost i drabinka wiodąca na pomost były systematycznie oczyszczane , aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn;

na pomoście /w kabinie/ kombajnu nie przebywały żadne osoby poza operatorem;

 • przed uruchomieniem i jazdą ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu;
 • wszystkie regulacje i czynności obsługowe, których nie można wykonywać przy włączonym silniku kombajnu;
 • kombajny były wyposażone w 2 gaśnice o masie min. 2 kg /proszkową i pianową/.

Bezwzględnie zabronione jest przebywanie pod hederem /przyrządem żniwnym/ uniesionym tylko przy użyciu siłownika hydraulicznego. W przypadku konieczności napraw wykonywanych pod hederem należy go dodatkowo zabezpieczyć mocną podporą, najlepiej drewnianym klockiem. Nieprzestrzeganie tej zasady często kończy się śmiercią naprawiającego sprzęt.

Bezpieczna obsługa pras do siana wymaga, aby:

 • wszelkie zanieczyszczenia i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym WOM,
 • sznurek /lub siatkę/ zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu silnika,

przy czynnościach obsługowych ramę tylną prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych należy zabezpieczyć mechaniczną blokadą.

To jest zabronione:

 • przebywanie ludzi i zwierząt w pobliżu pracującej prasy z uwagi na możliwość przygniecenia przez ruch ramy tylnej lub stoczenia się beli,
 • praca w luźnej odzieży ze względu na możliwość pochwycenia przez obracające się elementy prasy.

UWAGA! Zabroniona jest praca kombajnem na pochyłościach o spadku przekraczającym 10°, a prasami do słomy przy spadku większym niż 12°.

UWAGA! Przed rozpoczęciem naprawy lub regulacji maszyny WYŁĄCZ SILNIK ciągnika i NAPĘD WOM!

Zadbaj, aby kombajn miał komplet osłon mechanizmów napędzających heder, gaśnicę i oznakowanie dla pojazdów wolnobieżnych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Jest to obowiązek wynikający z art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz. U. z 2021 r. poz. 266 z późn.zm. /

Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba w dowolny sposób:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • na piśmie,
 • pocztą elektroniczną

PT KRUS Kozienice