Bezpłatne szkolenie

PRAWO JAZDY KAT. D (20 godzin teorii, 60 godzin praktyki) plus UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU OSÓB (130 godzin teorii, 10 godzin praktyki)
 
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW zaprasza
 
osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo, zamieszkujące na terenach wiejskich subregionu radomskiego (tj. w powiatach: radomskim, lipskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim), do udziału w projekcie pt. „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.”
W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia.

 
W ramach projektu uczestnikom zapewnimy kompleksowe wsparcie w postaci:
  •  doradztwa zawodowego;
  • szkoleń zawodowych;
  • materiałów dydaktycznych;
  • cateringu;
  • stypendium szkoleniowego;
  • trzymiesięcznych płatnych staży;
  • zwrotu kosztów dojazdu za szkolenia i staże.
 Zapraszamy do biura projektu:
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW
26-600 Radom, ul. M. Curie-Skłodowskiej 18 lokal 302,
tel. (48) 385 86 03, kom. 796-252-500