Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Gniewoszów

Jaką inwestycję GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi w gminie Gniewoszów budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Rawa Mazowiecka –Wronów, stanowiącego jeden z etapów budowy gazowego połączenia pomiędzy nowo budowaną tłocznią gazu w Gustorzynie (województwo kujawsko-pomorskie) do tłoczni gazu we Wronowie (województwo lubelskie).

Trasa gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów o długości 154 km przebiega przez trzy województwa:

• województwo łódzkie w gminach: Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice;
• województwo mazowieckie w gminach: Mogielnica, Wyśmierzyce, Radzanów, Stara Błotnica, Jedlińsk, Głowaczów, Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów;
• województwo lubelskie w gminach: Puławy, Żyrzyn, Końskowola.

 

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm, której liderem jest Romgos Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k.

Na terenie gminy Gniewoszów gazociąg będzie miał długość ok. 4,8 km.

Jak wygląda proces budowy gazociągu?

Prace w terenie rozpoczyna się od protokolarnego opisu stanu nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa montażowego. W następnej kolejności prowadzone jest saperskie rozpoznanie trasy gazociągu, wycinka drzew i krzewów, wykonanie badań archeologicznych, zdjęcie warstwy humusu, rozmieszczenie rur wzdłuż pasa montażowego i wykonanie wykopu. Po zespawaniu odcinków gazociągu, następuje jego ułożenie w wykopie i zasypanie. Po zakończeniu robót wykonuje się rekultywację gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji i przywraca się teren do stanu pierwotnego. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, gazociąg podlegać będzie próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu.Ze względów technologicznych oraz w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne, budowa gazociągu prowadzona jest przy wykorzystaniu technik bezwykopowych. Technikami bezwykopowymi wykonywane są między innymi przejścia pod drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, liniami kolejowymi,
liniami energetycznymi wysokiego napięcia, rzekami ciekami wodnymi.Na całej trasie gazociągu zaprojektowanych zostało ponad  dziewiećdziesiąt przejść bezwykopowych.

Planowane zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to IV kwartał 2023 r.

Jaki jest cel budowy gazociągu?

Budowa gazociągu jest ważnym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu. Podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez stworzenie nowej trasy przesyłu paliwa gazowego, umożliwiającej przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz w kierunku południowo-wschodnich regionów kraju.

Jakie są korzyści z inwestycji dla regionu?

Inwestycje w infrastrukturę gazową to szansa na rozwój gospodarczy regionu w wielu obszarach. Nowe gazociągi zwiększą przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego. Dzięki temu GAZ-SYSTEM będzie mógł zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do
wdrażania programów w miastach i gminach, dla których kluczowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Kiedy wypłacane będzie odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu budowy gazociągu na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej Wojewody Mazowieckiego określającej wysokość odszkodowania. Po zakończeniu prac na danej działce sporządzony zostanie tzw. protokół końcowy, określający stan nieruchomości po przeprowadzeniu wszystkich robót. GAZ-SYSTEM, przekazuje Wojewodzie protokoły z opisu nieruchomości wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania odszkodowawczego. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych oraz innych dokumentów zgromadzonych w ramach postępowania odszkodowawczego. Operaty szacunkowe są sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych powoływanych przez Wojewodę. Na zakończenie
postępowania odszkodowawczego Wojewoda wydaje decyzję określającą wysokość odszkodowania, a po jej uprawomocnieniu GAZ-SYSTEM będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Odszkodowanie obejmuje:

• rekompensatę za szkody fizyczne, tj. m.in. utracone uprawy, obniżenie plonowania
w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, zwrot części podatku od nieruchomości
oraz zwrot dopłat obszarowych i z tytułu prowadzenia programów rolnośrodowiskowych;
• rekompensatę za szkody prawne, tj. m.in. wartość ograniczenia w sposobie korzystania
z nieruchomości w strefie kontrolowanej, zmniejszenie wartości nieruchomości będące
wynikiem posadowienia gazociągu;
• rekompensatę za ograniczenia powstałe w wyniku oznakowania gazociągu.

Szkody poza pasem montażowym

W przypadku szkód, które powstały poza pasem budowlano-montażowym gazociągu –wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany zrekompensować szkody bezpośrednio wobec właścicieli działek. Wykonawca jest również zobowiązany do przywrócenia poprzedniego stanu dróg, z których korzystał podczas budowy.

Jakie są utrudnienia dla mieszkańców w związku z budową gazociągu?

Utrudnienia dla mieszkańców związane z procesem budowy mają charakter tymczasowy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca robót rozwozi samochodami rury niezbędne do budowy gazociągu. Transport rur o długości 16 m i średnicy 1000 mm odbywa
się drogami lokalnymi, a następnie już wzdłuż pasa montażowego. Następnie prace budowlane wykonawca robót prowadzi w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa montażowego to maksymalnie 31 metrów na terenach obejmujących grunty
orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymalnie 27 metrów na terenach leśnych. Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania prac.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonawca robót jest zobowiązany do zrekultywowania gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji oraz sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości.

Bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji gazociągu.

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność transportu gazu oraz o środowisko, GAZ-SYSTEM podczas każdej inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Spółka wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zastosowane są rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne. Przez cały czas realizacji inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór inwestorski, archeologiczny i przyrodniczy, który będzie czuwał nad poprawnością wykonania inwestycji pod kątem technologii, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Po wybudowaniu gazociągu, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, wykonywanych jest szereg czynności eksploatacyjnych, m.in.:
− działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i powietrza
przy użyciu śmigłowca,
− badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej,
− wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych,
− przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej,
− wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontrolowanej.
Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych, monitorowane są zdalnie w sposób ciągły parametry gazociągu, a w razie jakichkolwiek zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reaguje całodobowe Gazowe Pogotowie Techniczne.Po zakończeniu budowy strefa kontrolowana gazociągu zajmie tylko 12 metrów szerokości po 6 metrów od osi gazociągu. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Jaka jest podstawa prawna?

Inwestycje realizowane są w oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 1836 z późniejszymi zmianami) tzw. „specustawa gazowa”. GAZ-SYSTEM przed przystąpieniem do budowy gazociągów uzyskał wszelkie przewidziane prawem decyzje i pozwolenia, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzje o pozwoleniu na budowę.

Inwestor

Za realizację tego projektu odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Firma jest odpowiedzialna za bezpieczny transport gazu ziemnego i zarządzanie krajowym systemem przesyłowym. GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został
wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazu na terenie Polski. GAZ-SYSTEM to doświadczony inwestor, który w ostatnich latach wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. W ramach obecnego programu inwestycyjnego do 2025 r. spółka planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w całej Polsce.

Wsparcie z Unii Europejskiej

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”) i podtrzymała go w kolejnych wykazach publikowanych co dwa lata. Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.2 Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej w ramach XI Osi REACT-EU POIiŚ 2014-2020.