Jesteś tutaj:

Kategoria: Gospodarka odpadami

PSZOK

Informujemy, iż od 28 lipca 2016 roku zmianie uległy godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 09:00 do 14:00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK

POBIERZ REGULAMIN

Ważne

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gniewoszów zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwalona przez Radę Gminy Gniewoszów metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach na terenie gminy Gniewoszów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Dla odpadów zbieranych selektywnie stawka wynosi 5 zł miesięcznie od osoby, dla odpadów zbieranych nieselektywnie stawka wynosi 10 zł miesięcznie od osoby.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.,

– za styczeń, luty, marzec 2016 r., – do 15.03.2016 r.

– za kwiecień, maj, czerwiec 2016 r., – do 15.06.2016 r.

– za lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r., – do 15.09.2016 r.

– za październik, listopad, grudzień 2016 r., – do 15.12.2016 r.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty za dłuższy okres niż jeden kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

Dokumentem, na podstawie którego należy uiszczać opłatę jest złożona uprzednio deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gniewoszów terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Informacje i zapytania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów, pokój Nr 14, tel: 48 621-50 03 wew. 24.

Odpady komunalne

Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2016 roku jest firma „MaGa” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma „MaGa” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można odwieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie

Poziomy ograniczenia masy, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia osiągnięte przez Gminę Gniewoszów w 2015 r.

 1.  Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
 2.  Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,5%.
 3.  Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

Poziomy ograniczenia masy, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia osiągnięte przez Gminę Gniewoszów w 2014r.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,5%.
 3. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 38,7%.

Podmiot odbierający odpady komunalne w roku 2015

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2015 roku jest firma „MaGa” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma „MaGa” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można odwieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziomy ograniczenia masy, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia osiągnięte przez Gminę Gniewoszów w 2013 r.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,52%.
 3. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 46,54%.

Podmiot odbierający odpady komunalne w roku 2014

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2014 roku jest firma ,,Tonsmeier Wschód” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można odwieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziomy ograniczenia masy, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia osiągnięte przez Gminę Gniewoszów w 2012r.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10,28%.
 3. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 64,97%.

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2013r.

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2013 roku jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można odwieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

PSZOK

Informujemy, iż od 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Gniewoszów uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków.Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2012 roku jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Do góry