Jesteś tutaj:

Kategoria: Gospodarka odpadami

Poziomy ograniczenia masy, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia osiągnięte przez Gminę Gniewoszów w 2012r.

  1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
  2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10,28%.
  3. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 64,97%.

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2013r.

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2013 roku jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można odwieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

PSZOK

Informujemy, iż od 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Gniewoszów uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków.Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2012 roku jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Do góry