Centrum Inicjatyw Społecznych

W okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu kozienickiego realizowany jest projekt pt. Centrum Inicjatyw Społecznych. Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki i Innowacyjności w partnerstwie z Gminą Gniewoszów. Celem tej inicjatywy jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 60 seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu pow. kozienickiego poprzez zaangażowanie ich w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące także pogłębieniu dialogu wewnątrzpokoleniowego w ramach powstałego Klubu Seniora. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach komputerowych, kulinarnych, zajęciach artystycznych i wolontariackich Podejmowana przez organizację inicjatywa koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu aktywności społecznej osób starszych, na promowaniu edukacji przez całe życie i korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej. Zadanie to w oparciu o przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, pro-zdrowotne realizowane w ramach powołanego Klubu Seniora powoduje aktywizację seniorów (60+) oraz jest metodą powodującą zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy. Zadanie kładzie nacisk na szeroką promocję działań społecznych wdrażanych na rzecz seniorów co łamie stereotypy w postrzeganiu tej grupy społecznej przez resztę społeczeństwa i mobilizuje do animacji na ich rzecz.