Informacja

GOPS Gniewoszów informuje, że wnioski w sprawie stypendium szkolnego są już dostępne w siedzibie GOPS Gniewoszów (pokój nr 4 ). Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.   Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 t.j.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Gniewoszów.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Gniewoszów.

Zasady udzielania stypendium szkolnego:

 1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
 2. Wnioski można składać od 1 września 2019 do 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie pokój 4.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 2. odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o uznaniu osoby za bezrobotną z prawem bądź bez prawa do zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 4. w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
 5. decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób,
 6. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
  • zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
  • ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 7. zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 8. nakaz płatniczy w którym jest informacja o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308zł.