Informacja

Wójt Gminy przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierać w sposób selektywny powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne. Wytyczne w jaki sposób właściwie segregować odpady znajdują się w harmonogramie wywozu odpadów.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do kontroli prawidłowości segregacji odbieranych odpadów. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów istnieje możliwość w drodze decyzji określenia wysokości opłaty, stosując dwukrotność stawki podstawowej.

Wójt Gminy Gniewoszów

/-/ Marcin Szymon Gac