Informacja na temat odpadów komunalnych

Urząd gminy w Gniewoszowie informuje, iż od 01.01.2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi:

  • 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 40,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
  • 0,50 gr/osoby/ m-c – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Urząd gminy w Gniewoszowie przypomina, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

  • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca danego roku,
  • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja danego roku,
  • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września danego roku,
  • za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada danego roku

Wpłat dokonywać można na numer rachunku bankowego: 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051, u inkasenta, a także w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

Harmonogram odbioru odpadów