Informacja o planowanym rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

01 czerwca br. rozpoczyna się  rekrutacja uczestników projektu integracji społeczno-zawodowej „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”.

Projekt skierowany jest do 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, tj. spełniających łącznie następujące kryteria:

 1. Wiek 18-65 lat
 2. Status os. niepełnosprawnej
 3. Status os. biernej zawodowo
 4. Zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

W procesie rekrutacji będziemy preferować osoby należące do następujących kategorii:

 1. Beneficjenci PO PŻ na lata 2014-20
 2. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 3. Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
 4. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących formach wsparcia:

 1. Przeprowadzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 2. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych
 3. Poradnictwo psychologiczne
 4. Wsparcie szkoleniowe służące nabyciu kwalifikacji zawodowych
 5. Zatrudnienie subsydiowane
 6. Zatrudnienie wspomagane

Więcej informacji

tel. 0 61 660 12 10
kom. 0 668 091 924

projekty@kontraktor.biz.pl
www.kontraktor.biz.pl