Informacja o XLIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2022 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2022 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2022 rok;
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Gniewoszów z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami w Gminie Gniewoszów na lata 2023-2026″.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.