Informacja o XLV – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 01 lutego 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Sprawozdanie Wójta za okres miedzy sesjami Rady Gminy.

5. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019- 2023;

b) zmieniającą uchwałę nr XLIII/256/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023r. 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.