Informacja o XLVI – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2022r.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031
  2. w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  3. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023r.
  5. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2023-2028”
  6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2023 rok”;
  7. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie
  8. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2023.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.