Informacja o XXXIV – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XXXIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 25.03.2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszów za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023 r.
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Gniewoszów.
  6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
  7. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2022 rok.
  8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2022 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.