Informacja o XXXVII – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XXXVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  15 czerwca 2022r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania .
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021 rok;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 11.  Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.