INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY GNIEWOSZÓW

W dniach 01.08.2021r. – 30.09.2021r. będzie prowadzona w formie ankietyzacji akcja inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie Gminy Gniewoszów, wynikająca z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego.

Celem akcji jest rozpoznanie, jakimi rodzajami kotłów mieszkańcy gminy ogrzewają swoje domy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rzetelne podawanie danych zawartych w ankiecie. Ankieta będzie dotyczyła m.in. rodzaju ogrzewania budynku, typu kotła grzewczego, rodzaju paliwa, ilości zużytych mediów, izolacji cieplnej budynku, powierzchni użytkowej lokalu, oraz czy właściciel budynku jest zainteresowany wymianą źródła ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne.
Wizyta ankietera, wyposażonego w imienny identyfikator oraz upoważnienie Wójta gminy, będzie trwała ok. 10-15 min.
Niniejsza inwentaryzacja ma charakter niekomercyjny i jest współfinansowana ze środków publicznych, których dysponentem jest Województwo Mazowieckie. Dane pochodzące z ankiet gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji niskich źródeł emisji na terenie Gminy Gniewoszów i nie będą udostępniane publicznie oraz przekazywane osobom trzecim.
UWAGA

https://forms.gle/x4HyLDwVyArpBWfz5

W dniach od 15-30 lipca 2021 r. istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety online przez mieszkańców Gminy.
Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem: 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel 48 6215003 wew. 22, lub e-mail gmina@gniewoszow.pl