Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 –kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych projektów w ramach ogłaszanych konkursów ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek.

CELE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA” NA LATA 2016-2023
CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich 1.1 Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka“ 1.1.1 Przedsiębiorczy region kozienicki
2. Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego 2.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych 2.11 Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach
2.12 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2.2 Rozwój infrastruktur służącej mieszkańcom obszaru LSR 2.21 Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktur LGD
2.3 Promocja walorów i dziedzictwa historczno – kulturowego obszaru LSR 2.31 Organizacja przedsięwzięć promujących obszar LGD

Członkowie Rady LGD na etapie oceny sprawdzą projekt beneficjenta pod tym kątem i jeśli nie będzie on zgodny ze Strategią to go odrzucą.

LGD „Puszcza Kozienicka ” na realizację zadań strategii dysponuje kwotą 9 mln.850 tys .zł, z czego 8 mln. zł przeznaczono na wdrażanie operacji, co oznacza, że środki te będą rozdysponowane w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów. Będzie można realizować projekty integracji lokalnych społeczności, projekty wspierające działalność organizacji pozarządowych, projekty infrastrukturalne oraz projekty grantowe.

Największa część środków zaplanowana jest na realizację projektów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej pozarolniczej bo aż 4 mln.zł.

Konkursy na realizację projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć będą ogłaszane według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Nabory będą poprzedzone szkoleniami z zakresu przygotowania wniosków oraz realizacji projektów.

Nasze Stowarzyszenie jest już po pierwszych naborach z zakresu : Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej.Rozdysponowaliśmy z tego zakresu środki w kwocie 1mln.430tys.117zł oraz z zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej środki w kwocie prawie 1,5 mln. Wnioskodawcy z tych naborów czkają już na podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim.

Za nami też pierwsze bezpłatne szkolenie dla przyszłych wnioskodawców z zakresu przygotowania wniosków o powierzenie grantów dotyczących budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10 marca 2017 r. Nasze Stowarzyszenie zakończyło I nabory na projekty grantowe z w.w zakresu. Ogłosiliśmy i zakończyliśmy je jako pierwsi na Mazowszu.

Wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem funduszy za pośrednictwem LGD powinni zapoznać się ze Strategią RLKS, z aktualnym rozporządzeniem MRiRW oraz wzorem wniosku o przyznanie pomocy wraz z jego instrukcją.

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” otrzymały już wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów, wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu na spotkaniach, które odbyły się w poszczególnych gminach i szkoleniach przeprowadzonych w siedzibie biura LGD w okresie od czerwca 2016 r do chwili obecnej.

Stowarzyszenie planuje na przelomie kwietnia /maja 2017r ogłosić kolejne nabory z zakresu : Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej.Środki dostępne w planowanym naborze to 1 350tys.zl.

O kolejnych terminach spotkań w najbliższym okresie w pozostałych gminach i szkoleniach organizowanych dla naszych wnioskodawców w siedzibie biura LGD będziemy informować Państwa na bieżąco .

Poprzez podejmowane działania komunikacyjne LGD może skutecznie docierać do lokalnej społeczności, promując w ten sposób LSR i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w jej realizacji.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem zapraszamy na profil Facebook, stronę internetową www.lgdkozienice.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie ważne informacje. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego tel. 793­864­252, (48)­366­18­99,

e-mail: biuro@lgdkozienice.pl oraz do odwiedzania naszego biura w Kozienicach przy ul.M. Kopernika 8/17 w godz.9-17 od poniedziałku do piątku, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

 

Irena Bielawska – Kierownik Biura
LGD „Puszcza Kozienicka”