Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 28 maja 2020r. W SPRAWIE STOPNIOWEGO POWRACANIA DO CZYNNOŚCI ORZECZNICZYCH ORAZ CZĘŚCIOWEGO ZŁAGODZENIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU SĄDU.

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach informuje, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 r., poz. 433) oraz rekomendacji administracyjno – porządkowych Ministra Sprawiedliwości

I. Z dniem 1 czerwca 2020 r., Sąd Rejonowy w Kozienicach zostaje częściowo otwarty dla stron i innych uczestników postępowań z zachowaniem rygorów organizacyjnych i sanitarnych określonych z Zarządzeniu Prezesa Sądu z dnia 27.05 2020 r. a w szczególności:

  • Strony i inni uczestnicy postępowań wpuszczani będą do budynku Sądu tuż przed wyznaczoną godziną posiedzenia lub rozprawy, wejściem położonym od strony ul Konstytucji 3 Maja,
  • każda przybywająca do sądu osoba, ma nadal obowiązek zakrywania ust oraz nosa,
  • każda osoba przybywająca do sądu ma obowiązek poddać się procedurze sprawdzenia w sposób bezdotykowy temperatury ciała oraz poddać się czynności dezynfekcji rąk,
  • osoby niewyposażone w środki zasłaniające usta i nos, oraz osoby o temperaturze ciała od 38oC i wyższej nie zostaną wpuszczone do budynku sądu,
  • obowiązuje nakaz bezpośredniego kierowania się do wyznaczonej Sali rozpraw i zakaz gromadzenia się pod salami i na korytarzach,
  • dla poszczególnych sal rozpraw wprowadzono limit osób mogących przebywać jednocześnie oraz upoważniono sędziów referentów, aby w sprawach wieloosobowych, przekraczających ustalone limity odwołali wyznaczone wcześniej rozprawy i do czasu zmiany rekomendacji sanitarnych nie rozpoznawali takich spraw.

II. Nadal przyjmowanie wszelkich pism procesowych i wniosków odbywać się będzie drogą pocztową oraz podtrzymano możliwość składania zapytań niewymagających złożenia pisma procesowego – także drogą elektroniczną na
adresy Biura Obsługi Interesantów oraz adresy Wydziałów dostępne na stronie internetowej Sądu http://www.kozienice.sr.gov.pl/. Pisma, które strona lub inny uczestnik postępowania złoży Sądowi bezpośrednio na rozprawie lub
posiedzeniu, będą przed rozpoznaniem poddawane 24 godzinnej kwarantannie.

III. Nadal sekretariaty wydziałów sądowych nie będą dostępne dla interesantów za wyjątkiem Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

IV. Z dniem 1 czerwca 2020 r. wznawia funkcjonowanie czytelnia akt prowadzona w Biurze Obsługi Interesantów. Akta będą udostępniane stronom, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym „zamówieniu akt” do czytelni z
minimum 2 dniowym wyprzedzeniem i potwierdzeniu przez BOI proponowanego terminu. Ustala się limit przeglądania akt dla jednej osoby na do 30 minut

V. Biuro obsługi Interesantów działa w ograniczonym zakresie w godz. od 9.00 do 15.00 wyłącznie dla prowadzenia czytelni akt oraz czynności związanych z potwierdzaniem obecności na rozprawie/posiedzeniu i przyjmowaniem
wniosków o zwrot kosztów związanych ze stawieniem się w sądzie

VI. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 27.05 2020 r. Nr Adm.-250-1/20 szczegółowo opisujące przyjęte zasady organizacyjno – porządkowe oraz wymogi sanitarne, dostępne jest na stronie internetowej
http://www.kozienice.sr.gov.pl/

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

/-/ Krzysztof Jerzy Piaseczny