Komunikat

dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów  Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że termin rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) Inwestor będzie organizował kolejne spotkania informacyjne, podczas których zostanie szczegółowo omówiony przebieg prac budowlanych. Ogłoszenia o spotkaniach zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz urzędów miast i gmin (za zgodą urzędów).

Na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku GAZ-SYSTEM planuje przystąpić do protokolarnego przejęcia nieruchomości na czas budowy gazociągu oraz do realizacji prac przygotowawczych związanych z tyczeniem osi gazociągu, badaniami archeologicznymi i wycinką drzew. O terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości i dokonania jej opisu, właściciele bądź użytkownicy wieczyści zostaną indywidualnie poinformowani drogą pisemną z co najmniej 28-dniowym wyprzedzeniem.

Ponieważ wszelka korespondencja związana z przedmiotową inwestycją (w tym zawiadomienia urzędowe, zawiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości) będą wysyłane na dane adresowe wskazane w katastrze nieruchomości właściwego Starostwa Powiatowego, prosimy aby właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości zadbali o jak najszybszą aktualizację tych danych.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl lub komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy


Wykaz-miejscowości na trasie gazociągu