Komunikat

dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w związku z budową gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów, rozpoczyna proces czasowego przejmowania nieruchomości na potrzeby prowadzonej inwestycji i spisywania protokołów z opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy.

Do każdego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, które zostały wskazane w decyzjach o ustaleniu lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji, są wysyłane – z co najmniej 28-dniowym wyprzedzeniem, indywidualne zawiadomienia, zawierające informacje o terminie przeprowadzenia czynności spisowych. Zawiadomienia są kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe.

Komisyjne spisanie protokołów opisu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie granic pasa budowlano-montażowego.

Czynności, o których mowa powyżej realizuje firma SGS Polska Sp. z o.o., działająca z w imieniu i na rzecz GAZ-SYSTEM.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl

Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy