Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony przed ASF u świń w gospodarstwach na wszystkich obszarach objętych w Polsce restrykcjami w związku z występowaniem ASF (obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami, obszar ochronny).

Wymagania, które będą przedmiotem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną na obszarze ochronnym (powiat kozienicki):

1. utrzymywanie świń w gospodarstwie:

  1. w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,
  2. w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2. zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszaru zagrożenia (strefa niebieska), chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

3. zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszaru zagrożenia (strefa niebieska), chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowa no w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

4. zakaz prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie;

5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

6. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

7. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

8. w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym, zabezpieczenie wybiegu dla świń się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem;

9. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

10. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

11. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

12. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

13. wyłożenie mat dezynfekcyjnych lub wykonanie niecek dezynfekcyjnych przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m;

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a. długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstw;
c) stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (posiadanie środków dezynfekcyjnych oraz dowodów zakupu tych środków) .

Co w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie bioasekuracji powiatowi lekarze weterynarii:
1) będą wydawać decyzje administracyjne w zakresie usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 3 m-ce;
lub
2) będą mogli wydać decyzje w sprawie nakazującą ubój lub zabicie świń i zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie będą poddane ubojowi w rzeźni, czy też będą poddane ubojowi na użytek własny;
3) będą mogli wydać decyzje w sprawie nakazu zabicia lub uboju świń i zakazu ich utrzymywania, w przypadku nie usunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
4) za ubite lub zabite świnie nie będą przysługiwały odszkodowania ze środków budżetu państwa;
5) hodowcom będą przysługiwały rekompensaty w związku z nie utrzymywaniem świń, wypłacane przez ARiMR.

Informacje dotyczące uboju na użytek własny:
Dopuszcza się ubój świń w gospodarstwie na użytek własny pod warunkiem że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. a ponadto gdy:
1) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu ;
2) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

Wsparcie finansowe

Realizowane będzie w ramach programów opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina
Afrykański pomór św iń (ASF) wystąpił w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 roku i rozprzestrzenia się na terytorium północno-wschodniej a ostatnio wschodniej części Polski. To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właśc i cieli zwierząt oraz dla producentów mięsa i jego produktów.

Jak rozpoznać ASF?

U zwierząt występuję gorączka nawet do 42°(, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia oraz przekrwienia (na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej). Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie.