KONKURS FOTOGRAFICZNY „OWADY PRACUJĄCE w OBIEKTYWIE”

Szybkie tempo życia sprawia, że nie dostrzegamy tego, co naprawdę piękne, zachwycające, godne uwagi. Proponujemy zatrzymać się, zajrzeć pod liść, w kępy trawy, do wnętrza kwiatu by podpatrzeć owady zapylające rośliny, rozkładające materię organiczną czy stanowiące pokarm dla innych zwierząt a czasem i roślin. Piękno uchwycone w kadrze zdjęciowym może zachwycić wiele osób a fotografującemu dać satysfakcję i prawdziwą radość z obcowania z przyrodą na łące, w lesie, ogrodzie czy skwerku.

ORGANIZATOR KONKURSU: Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

PARTNERZY: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY: Wiceprezes Zarządu ENEA WYTWARZANIE Spółka z o.o. – Pan Marcin Łukasiewicz

Projekt finansowany ze środków Fundacji Enea

I. CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiadomości o pracy, występowaniu i zagrożeniach owadów w okolicach Elektrowni Kozienice
 2. Plastyczny wyraz wiedzy przyrodniczej zdobytej w bezpośrednim kontakcie z naturą
 3. Dostrzeganie piękna i złożoności otaczającej przyrody
 4. Wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań czy przyszłej drogi życiowej

II. UCZESTNICY

 1. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym – młodzi ludzie ciekawi świata, którym nie straszne są różnorodne wyzwania (obszar powiatu Kozienickiego)
 2. Dorośli (rodzice uczniów – uczestników konkursu, pracownicy Elektrowni Kozienice, miłośnicy i podpatrywacze przyrody z powiatu Kozienickiego)

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie

2. Prace – fotografie owadów ukazujące ich pracę, rolę w przyrodzie oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

a. Uczniowie szkół podstawowych

b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych

c. Dorośli

3. Przyjmowane będą jedynie prace indywidualnego autorstwa portretujące owady w różnych sytuacjach i miejscach, wyłącznie w ich naturalnym środowisku, z terenu powiatu Kozienickiego ze szczególnym uwzględnieniem bliższego i dalszego sąsiedztwa Elektrowni Kozienice.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia.

5. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej zapisane w formacie JPG na adres: msto@poczta.onet.eu lub jacektabor@poczta.onet.pl z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny. Owady pracujące”

6. Prace powinny być wysłane razem z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.

7. Na fotografiach konkursowych nie powinny znajdować się wizerunki osób.

IV. TERMINY

 1. Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 10 czerwca – 20 września 2020 r.
 2. Powołanie JURY i ocena zgłoszonych prac: 25 września – 10 października 2020 r.
 3. Wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych fotografii: do 25 października 2020 r. (o szczegółowych terminach poinformujemy uczestników na podane adresy mailowe)

V. JURY

 1. Organizator konkursu powołuje JURY złożone z przyrodników i fotografów przyrody
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu będą ocenione
 3. Decyzje podjęte przez JURY są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu

VI. NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Pokłosiem konkursu będzie wystawa/ wernisaż najciekawszych zdjęć.

VII. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz na publikację prac i wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie, na stronach, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 2. Administratorem danych jest Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wyróżnionych i nagrodzonych prac w materiałach promocyjnych.
 4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Koordynator konkursu: Jacek Tabor, e-mail: jacektabor@poczta.onet.pl, telefon: 601393036