Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Marszałek województwa mazowieckiego na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie uwag i wniosków do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach: 27 sierpnia 2021 r. do 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy urzędu.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespołeczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.