KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Na podstawie art. 59 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U., poz. 2473) informuje się co następuje:
Na terenie Powiatu Kozienickiego  kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w okresie od 19 marca do 3 kwietnia 2024 r. Dla gminy Gniewoszów wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej 27 marca 2024 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Kozienickiego jest świetlica Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 roku
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o której mowa w art. 64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

  • kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu);

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

  • dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Do wyżej wymienionych wkrótce zostaną wysłane wezwania do stawiennictwa z dokładną datą oraz godziną.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego obwieszczenia oraz ulotek.

Kwalifikacja wojskowa 2024r. ulotki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024r.