Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023

Po przeprowadzeniu analizy sytuacji Gminy Gniewoszów został wybrany obszar rewitalizacji w Gminie Gniewoszów. Obszarem rewitalizacji jest Gniewoszów i Sarnów.

W celu szczegółowego poznania sytuacji Gminy Gniewoszów oraz poznania Państwa zdania na temat działań rewitalizacyjnych prosimy Państwa o wypełnienie ankiety oraz ,,fiszki projektowej” (formularza, przez który można zgłaszać projekty rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji).

Projekty te zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023. Wpis ten jest wymagany w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2016-2023 oraz umożliwia uzyskanie innych dotacji.

Wypełnione fiszki oraz ankiety proszę przesłać na adres mailowy rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, listownie na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, skr. 62, 30-394 Kraków lub złożyć w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

Jakie projekty rewitalizacyjne można zgłaszać?

Projekt rewitalizacyjny – oznacza działanie, będące częścią programu rewitalizacji, realizowane na konkretnym obszarze, w konkretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania określonych wyników.

Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

 • Działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych;

 • Działania „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego.

Przykłady działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

 • Działania „przestrzenne” –- odnoszące się do obiektów i infrastruktury:

  • zagospodarowanie przestrzeni publicznych;

  • budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia;

  • przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych.

 • Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych:

  • inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów;

  • wskazanych do rewitalizacji;

  • działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości;

  • na terenach wskazanych do rewitalizacji;

  • wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;

  • organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.

 • Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych:

  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;

  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;

  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji!

Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie LPR? Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków – niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.greenfuture-projekt.pl

ANKIETA

FISZKA PROJEKTOWA