Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie ogłasza nabór na zorganizowanie stażu

Nazwa stanowiska: pomoc kuchenna

O zatrudnienie w ramach stażu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania.

Wymagania niezbędne:

 1. Status osoby bezrobotnej, kwalifikującej się do odbycia stażu.

 2. Obywatelstwo polskie.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe pozwalające wykonywać zawód pomocy kuchennej.

 6. Status bezrobotnego – Profil II.

Zakres wykonywanych zadań:

 • pomoc w obróbce wstępnej warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, nauka odpowiedniego zabezpieczenia produktów przed i podczas obróbki,

 • oszczędne gospodarowanie produktami,

 • pomoc w rozdrabnianiu warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,

 • przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharki i intendenta,

 • mycie i wyparzanie naczyń stołowych i kuchennych,

 • pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

 • dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,

 • utrzymanie czystości i dezynfekcji sprzętu i narzędzi znajdujących się w pomieszczeniach kuchennych,

 • wykonywanie innych poleceń intendenta i dyrektora placówki,

 • sprzątanie sal przedszkola.

Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopia świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.

 4. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 5. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 6. Oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 8. Inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. poz. 902)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: „ Nabór na stanowisko: stażysta ” w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniewoszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewoszów.

Dyrektor zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Gniewoszów, dnia 01 września 2016 r.