Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Stanowisko pracy:

Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie – 1 etat – umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne:

Osoba posiada:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.163) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48, poz. 320).

  Kandydat posiada:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika;

  • pedagogika specjalna;

  • politologia;

  • polityka społeczna;

  • psychologia;

  • socjologia;

  • nauki o rodzinie.

  1. dyplom ukończenia przed dniem 1 stycznia 2007r. wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna

  2. dyplom uzyskania do dnia 1 stycznia 2008r. tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny

  3. dyplom ukończenia przed dniem 1 stycznia 2008r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 4. Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.

 2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
  w realizacji powierzonych zadań.

 4. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 5. Znajomość przepisów:

  • Ustawy o pomocy społecznej;

  • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

  • Kodeksu postępowania  administracyjnego.

Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;

 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
  i dostępnych formach pomocy;

 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, kserokopia prawa jazdy,

 4. Kwestionariusz osobowy.

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 7. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)”

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2016r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoby, które spełnią wymogi niezbędne zawarte w ogłoszeniu zostaną pisemnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gniewoszow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.