Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn o zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późno zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:

uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,

dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro nicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

lub na adres e-mail:
zmianaplanu@mbpr.pl

w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i i mię albo nazwę , adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Marszałek Województwa

Adam Struzik