Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 września 2022 r. upłynął termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieuregulowanie w/w należności nakłada na gminę obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przed przystąpieniem do postępowania egzekucyjnego istnieje obowiązek przesłania upomnień.

Kolejnym etapem postępowania będzie wystawienie tytułu wykonawczego i podjęcie dalszych czynności egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności. Koszty tego postępowania obciążą dłużników. Wobec powyższego wzywamy do bezzwłocznego uregulowania wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie: 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.