Ogłoszenie

o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew z gatunku brzoza, sosna i dąb rosnących na działce nr 683 o pow. 0,24 ha w m. Markowola.

Kupujący drzewa na pniu zobowiązany jest do:

  • wycięcia drzew na całej powierzchni działki,
  • uprzątnięcia gałęzi i konarów i usunięcia karp wraz z korzeniami,
  • oczyszczenia terenu po wycince,
  • uporządkowanie terenu,

Wszystkie ww. czynności winny zostać wykonane przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z przepisami prawa i zasadami bhp w następujących terminach:

  1. wycinka do 30.11.2023 r.,
  2. usunięcie karp wraz z e zniwelowaniem po nich terenu: do 31.12.2023 r.

Za bezpieczeństwo przeprowadzonych prac oraz ewentualne szkody podczas ich wykonywania wyłączną odpowiedzialność ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.

Zainteresowani winni złożyć ofertę na załączonym druku do dnia 10 listopada 2023 r., do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 11. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta przetarg na sprzedaż drzew na pniu.”

Zaleca się żeby Kupujący obejrzał rosnące drzewa oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Osoba do kontaktu: Krzysztof Szafranek, e-mail:gmina@gniewoszow.pl ,faks 48 62 15 046, tel. 48 62 15 003 w. 27