Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U.2016.703) Starosta Powiatu Kozienickiego informuje, że: właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy t.j. w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Kozienickiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazów obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016 r.

Wniosek zgodnie z art. 8a pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy musi zawierać:

  • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową (numer działki),
  • imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
  • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie,
  • wskazanie adresu doręczeń,
  • we wniosku wskazuje się dowody które świadczą: że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej opisanej powyżej, Starosta wyda decyzję o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie.
Decyzja zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, poprzez wywieszenie w urzędzie gminy oraz w Starostwie na okres 14 dni.
W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, podaje się do publicznej wiadomości informację o terminie składania wniosków – nie krótszym niż 12 miesięcy – przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie tj. posiadające gospodarstwo rolne, które nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.
Wniosek powinien zawierać elementy opisane powyżej.
Wnioski mogą złożyć również osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości, w której znajdują się grunty wspólnoty będące lasami, gruntami leśnymi lub nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia pod warunkiem, że z tej wspólnoty korzystały w ww. terminach.
Oprócz wspólnot gruntowych regulacji, w oparciu o przepisy wyżej cytowanej ustawy, podlegają nieruchomości stanowiące mienie gromadzkie (mienie państwowe).
Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie wydaje Starosta.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Gminy.