Opieka wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, który w całości finansuje zadanie. GOPS Gniewoszów zamierza realizować świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Adresaci Programu
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Z 2021r poz. 573 z późn. zm./

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 2021r poz.2268 z późn. zm. /, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osoba, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.
Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do dnia 14 listopada 2023 roku.
Szczegółowe informacje o Programie i druki do wypełnienia można uzyskać w GOPS Gniewoszów tel. 48 6215035 w.28 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Karta zgłoszenia do Programu