Pliki do pobrania

Wybierz właściwą kategorię

Zagospodarowanie przestrzenne
Icon

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Icon

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Icon

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Icon

Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia notariuszowi

  Gospodarka komunalna
  Icon

  Wniosek - odbieranie odpadów

  Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości

  Icon

  Wniosek dla przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na opróżnianie szamb

  Icon

  Zgłoszenie do cechowania drewna

  Biuletyn - Moja Gmina Gniewoszów
   
  Icon

  Biuletyn 4/2022

  Icon

  Biuletyn 3/2022

  Icon

  Biuletyn 2/2022

  Icon

  Biuletyn 1/2022

  Icon

  Biuletyn 3/2021

  Icon

  Biuletyn 2/2021

  Icon

  Biuletyn 1/2021

  Icon

  Biuletyn 4/2020

  Icon

  Biuletyn 3/2020

  Icon

  Biuletyn 2/2020

  USC
  Icon

  Wniosek o wydanie odpisu

  Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

  • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych

  Kto może otrzymać odpis:

  Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, sąd, prokurator, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

  Odpisy z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

  Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
  • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, małżonkiem osoby, której akt dotyczy;
  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

  Opłaty:
  Wysokość opłaty skarbowej:

  odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

  odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

  odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

  pełnomocnictwo – 17 zł

  Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gniewoszowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie lub w dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.

  Jednostka odpowiedzialna:

  Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie

  Termin i sposób załatwienia sprawy:

  Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego -  wydaje się niezwłocznie.

  Odpisy aktów stanu cywilnego nieprzeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 7-10 dni roboczych.

  Tryb odwoławczy:

  Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika USC.

  Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 ze zm).

   Podatki
   Icon

   ZL-1B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

   Icon

   ZR-1A - Dane o nieruchomościach rolnych

   Icon

   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

   KLAUZULA INFORMACYJNA

   dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.)

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniewoszów z siedzibą

    ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

    Można się z nami kontaktować:

    - listownie pod wskazany powyżej adres,

    - mailowo na adres: iod@gniewoszow.pl

   2. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja obowiązków dotyczących Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.).

   3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gniewoszów.

   4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.).

   6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

   7. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

   8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz.379 z późn. zm.).

   9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

   Icon

   DL-1 Deklaracja na podatek leśny

   Icon

   DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

   Icon

   DR-1 Deklaracja na podatek rolny

   Icon

   IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

   Icon

   in1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

   Icon

   IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

   Icon

   zl-1a Dane o nieruchomościach leśnych

     
   GOPS
   Icon

   Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

   Icon

   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

   Icon

   Oświadczenie o wysokości składek

   Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

   Icon

   Oświadczenie od dochodzie podlegającemu opodatkowaniu

   Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

   Icon

   Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

   Ochrona środowiska
   Icon

   Program ochrony środowiska

   dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025

   Icon

   Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu pn.

   Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.

    Promocja
    Icon

    Kalendarz wydarzeń promocyjnych na rok 2020 - aktualizacja

    Icon

    Folder III rajdu rowerowego

    Icon

    Folder II rajdu rowerowego

    Icon

    Folder I rajdu rowerowego

    Icon

    Gmina Gniewoszów - historia i współczesność.

    Icon

    Folder promocyjny