Pliki do pobrania

Wybierz właściwą kategorię

Zagospodarowanie przestrzenne
Icon

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Icon

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Icon

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Icon

Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia notariuszowi

  Gospodarka komunalna
  Icon

  Wniosek - odbieranie odpadów

  Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości

  Icon

  Wniosek dla przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na opróżnianie szamb

  Icon

  Zgłoszenie do cechowania drewna

  Biuletyn - Moja Gmina Gniewoszów
   
  Icon

  Biuletyn 4/2022

  Icon

  Biuletyn 3/2022

  Icon

  Biuletyn 2/2022

  Icon

  Biuletyn 1/2022

  Icon

  Biuletyn 3/2021

  Icon

  Biuletyn 2/2021

  Icon

  Biuletyn 1/2021

  Icon

  Biuletyn 4/2020

  Icon

  Biuletyn 3/2020

  Icon

  Biuletyn 2/2020

  USC
  Icon

  Wniosek o wydanie odpisu

  Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

  • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych

  Kto może otrzymać odpis:

  Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, sąd, prokurator, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

  Odpisy z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

  Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
  • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, małżonkiem osoby, której akt dotyczy;
  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

  Opłaty:
  Wysokość opłaty skarbowej:

  odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

  odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

  odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

  pełnomocnictwo – 17 zł

  Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gniewoszowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie lub w dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.

  Jednostka odpowiedzialna:

  Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie

  Termin i sposób załatwienia sprawy:

  Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego -  wydaje się niezwłocznie.

  Odpisy aktów stanu cywilnego nieprzeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 7-10 dni roboczych.

  Tryb odwoławczy:

  Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika USC.

  Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 ze zm).

   Podatki
   Icon

   zr-1b Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

     
   GOPS
   Icon

   Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

   Icon

   Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

   Icon

   Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów

   Icon

   Rodzina500 – świadczenia rodzicielskie – wniosek

   Icon

   Rodzina500 – oświadczenie dochód nieopodatkowany

   Icon

   Rodzina500 – oświadczenie dochód z gospodarstwa rolnego

   Ochrona środowiska
   Icon

   Program ochrony środowiska

   dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025

   Icon

   Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu pn.

   Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.

    Promocja
    Icon

    Kalendarz wydarzeń promocyjnych na rok 2020 - aktualizacja

    Icon

    Folder III rajdu rowerowego

    Icon

    Folder II rajdu rowerowego

    Icon

    Folder I rajdu rowerowego

    Icon

    Gmina Gniewoszów - historia i współczesność.

    Icon

    Folder promocyjny