Pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem ww. Programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej oraz ich aktywizacja w ramach realizowanych środków towarzyszących.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, tj.

ubóstwo, sieroctwo,bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna

których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268,00zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00zł dla osoby w rodzinie.

Do złożenia oświadczenia wymagane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewoszowie w terminie od 24.07.2018r. do 14.08.2018r.

Pracownicy socjalni GOPS w Gniewoszowie będą przyjmować oświadczenia do których wymagane są dochody (z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia) i wydawać skierowania do w/w pomocy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Teresa Kusińska