Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem ww. Programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej oraz ich aktywizacja w ramach realizowanych działań towarzyszących.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające powody określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj.

ubóstwo, sieroctwo,bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej tj. 1402,00zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie w terminie od 01.08.2019r. do 16.08.2019r.

Pracownicy socjalni GOPS w Gniewoszowie będą przyjmować oświadczenia do których wymagane są dochody / z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia – lipiec 2019/ i wydawać skierowania do w/w pomocy.