Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem ww. Programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej oraz ich aktywizacja w ramach realizowanych działań towarzyszących.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające powody określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna

których dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej tj. 1542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej (528,00zł x 220%) oraz 1161,60zł dla osoby w rodzinie (701,00złx220%).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie w terminie od 08.11.2021r. do 19.11.2021r.

Pracownicy socjalni GOPS w Gniewoszowie na podstawie przedstawionych dokumentów o dochodach będą kwalifikować do w/w pomocy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Bogdan Przychodzeń