Poziom recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

43,7%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

18,11%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

36,21%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

21,01%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

0,00

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

0,00

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

Nie ustalono

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Nie ustalono

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

Nie ustalono

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Nie ustalono

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez gminę Gniewoszów

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 17,90 %.
  2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,00 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie ustalono.