Poziomy ograniczenia masy, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia osiągnięte przez Gminę Gniewoszów w 2013 r.

  1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.
  2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,52%.
  3. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 46,54%.