Poziomy recyklingu w 2019 r.

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

41,26 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

4,38 %

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

9,35 %

PREZERO SERNICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,84 %

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

PREZERO Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2019 r. przez gminę Gniewoszów

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 21,89 %
  2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 33,97 %.

  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 69,08 %.