Poziomy recyklingu w 2021 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2021 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,52%

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

4,23%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,00 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

11,79 %

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2021 r. przez gminę Gniewoszów

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 24,38 %
  2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,66 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,02 %.