Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie prowadzi kwalifikację osób do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Celem ww. Programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej oraz ich aktywizacja w ramach realizowanych działań towarzyszących.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające powody określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo,bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna których dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej tj. 1823,60zł dla osoby samotnie gospodarującej (776zł x 235%) oraz 1410,00zł dla osoby w rodzinie (600zł x 235%).

Osoby, które są zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie w dniach od 15.11.2023r do 30.11.2023r w godzinach od 9.00 do 14.00 w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Podprogram 2023, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie lub pod nr tel. 48 62 15 003 w.36 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Bogdan Przychodzeń