Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Na lata 2014 – 2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Aktualnie jest realizowany Podprogram 2016, który zakończy się w czerwcu 2017 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie podpisał umowę z Radomskim Bankiem Żywności na dystrybucję produktów żywnościowych do osób potrzebujących to jest odbiorców końcowych.

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w tej ustawie to jest:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł
  • dla osoby w rodzinie – 771 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka , którego pracownicy będą prowadzili kwalifikację osób do przyznania pomocy i po otrzymaniu artykułów spożywczych będą je wydawali potrzebującym.

Kierownik GOPS

Bogdan Przychodzeń